Projekti

Aktuālie projekti

Starptautiskie

Interreg Latvija – Lietuva Programmas projekts “Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms" (Heritage Gardens, No. LLI-181) (2017 - 2019)

COST akcija Nr. CA15136 “European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health" (EUROCAROTEN)  (2016 - 2020)

Interereg Baltic Sea Region program project „Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries” (InnoFruit) (2016 - 2019)

Implementation report available here.

EUREKA  programmas   projekts Nr. E! 6240 „Development of new products from plant material for health improvement and cosmetics”, projekta akronīms - PLANTCOSMEHEL (Jaunu augu izcelsmes produktu izstrāde veselības uzlabošanai un kosmētikai), 2010. - 2012.

Nordic-Baltic Mobility and Network Programme for Public Administration projekts Nr. PA-027 „Workshop „Documentation and access to material and info of vegetatively propagated plants and forest resources”” (http://www.sl.life.ku.dk/upload/workingpapersno26.pdf) (2010.gada 13.-15.septembris)

2010.gada Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas "Leonardo da Vinci" apakšprogrammas Mobilitātes projekts "Eksperta apmācība ekonomiski nozīmīgiem augiem kaitīgo ērču sugu un to radīto bojājumu noteikšanā augļkopībā un mežsaimniecībā" (2010. gada 29. jūnijs - 27. jūlijs)

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013. gadam (INTERREG). Projekts "Tehnoloģiju pārneses centra izveide augļkopībā"  (2010 - 1012)

COST Action FA1104: "Sustainable production of high-quality cherries for the European market" (Ilgtspējīga augstas kvalitātes ķiršu ražošana Eiropas tirgum) - (2012-2016)

COST Action FA1003: "GRAPENET - East-West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding" (GRAPENET - Austrumu-Rietumu sadarbība vīnogu daudzveidības izpētē un adaptīvo pazīmju mobilizēšanā selekcijai) - (2010-2014)

COST Action 864: „PomeFruitHealth-Combining traditional and advanced strategies for plant protection in pome fruit growing” (Sēkleņkoku veselība – tradicionālo un moderno stratēģiju apvienošana sēkleņkoku aizsardzībā) - (2006-2011)

COST Action 873: „Bacterial diseases of stone fruits and nuts” (Kauleņkoku un riekstu bakteriālās slimības) Duffy / Šveice/ (projekta vadītājs), E.Kaufmane, S.Ruisa, I.Moročko-Bičevska (izpildītāji) - (2006 - 2011)

COST Action 863: “Euroberry research: from genomics to sustainable production, quality and health” (Eiropas ogas no genoma līdz ilgtspējīgai produkcijai, kvalitāte un veselība). Mezzetti / Itālija/ (projekta vadītājs), S.Strautiņa, I.Moročko-Bičevska, D. Segliņa (izildītāji) (2004 - 2008)  

Divpusējas sadarbības projekts ar Aiovas universitāti (ASV) Ziemeļamerikas izcelsmes zema auguma potcelmu saderības pārbaude Latvijā (Evaluation of North American apple rootstocks in Latvia). Māra Skrīvele (projekta vadītāja) (1997 – turpinās)
 
RIBESCO - Core collection of Northern European gene pool of Ribes – Grant under Council Regulation (EC) No 870/2004 AGRI GEN RES 071. Sarmīte Strautiņa (projekta vadītāja Latvijā) (2007-2011)

Starptautisks saldo ķiršu potcelmu izmēģinājums 12 Eiropas valstu zinātniskajās institūcijās. Silvija Ruisa (projekta vadītāja Latvijā) (1999 - turpinās)

ES līdzfinansētie projekti

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”  projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/201 "Jaunu sinbiotisku pārtikas produktu izstrāde, izmantojot augu valsts blakusproduktu enzimātisko hidrolīzi" (2017-2020)

ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/094 „Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas” (Environment-friendly cultivation of emerging commercial fruit crop Japanese quince - Chaenomeles japonica and waste-free methods of its processing) (2017-2020)

 - Projekta rezultāti 1. periodā
 - Projekta rezultāti 2. periodā
 - Projekta rezultāti 3. periodā

ERAF projekts Nr. 2015/0020/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/013 „Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” (2015)

ESF projekts Nr. 2013/0048/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/008 „Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes paaugstināšanas un augļu izmantošanas iespēju pētījumiem” (2013 – 2015)

ERAF līdzfinansētais projekts „Inovatīvu augļu un ogu pārstrādes tehnoloģiju izstrāde” (Vienošanās Nr.2013/0059/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/022)

ERAF projekts "Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide", Nr. 2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001 (2010 - 2015)

ERAF projekts Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 "Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"

ERAF projekts "Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos", Nr.2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142

ERAF projekts "Smiltsērkšķu veģetatīvo daļu izmantošana profilaktisku produktu ar augstu antioksidatīvo iedarbību",
Nr.2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/159

ERAF projekts "Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai",
Nr.2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/155

ERAF projekts Nr. 2010/0192/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/007  "Latvijas augļkopības zinātnes starptautiskās atpazīstamības un konkurētspējas veicināšana" Edīte Kaufmane (projekta vadītāja) (2010-2013)

ESF projekts Nr. 2009/0228/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/035 "Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu" Inga Moročko-Bičevska (projekta vadītāja) (2010-2012)

ESF Nacionālās programmas "Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās" (ERAF) projekts Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./ 000082 ''Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde'' Edīte Kaufmane (projekta vadītāja) (2006 - 2008)

ESF projekts Nr.VPD1/ESF/NVA/05/APK/3.1.2.2./0087/04 „Jauniešu– bezdarbnieku kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas augļkopībā un ar to saistīto nozaru darba tirgū”. Dalija Segliņa (projekta vadītāja) (2007 - 2008)

EUREKA projekts Nr. E!3490 „Functional food ingredients from plant products” (Funkcionālās pārtikas ingredienti no augu produktiem). (2006 - 2009)

ESF Nacionālās programmas "Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās institūcijās" (ERAF) projekts Nr. VPD1 /ERAF /CFLA /08 /NP /2.5.2. /0001 /000001 /027 ''Augļu, ogu un augļaugu stādmateriāla audzēšanas un realizācijas risku samazinošu tehnoloģiju ieviešanai nepieciešamo iekārtu iegāde'' Edīte Kaufmane (projekta vadītāja) (2008)


Latvijas

Valsts pētījumu programmas

Valsts pētījumu programmas "Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā" (AgroBioRes) Projekts Nr. 2 "Augļaugu ilgtspējīgu audzēšanu ietekmējošie bioloģiskie procesi un ražošanas blakusproduktu pielietojuma paplašināšana" (AUGĻI) (2014-2017)

Valsts Pētījumu Programmas "Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas" (NatRes) Projekts Nr.2 „Ābolu kvalitātes paaugstināšanas, saglabāšanas un pārstrādes iespēju risinājumi". (2010-2013)
1.posma atskaiti skat. šeit.

Valsts Pētījumu Programmas Nr.05.12.00 “Jaunas zāles un biokorekcijas līdzekļi” Projekts Nr. 12 "Augu vīrusu modelis subvienību vakcīnu konstruēšanai un vīrusu identificēšanai” (VPP vad. Latvijas Organiskās sintēzes institūts). (2007.gads)
 
Valsts pētījumu programmas Nr.9 no 0.06.06. „Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla” projekts Nr. 2 "Augstvērtīgas Latvijas ogas: no šķirnes līdz kvalitatīvam, veselīgam un drošam produktam" (VPP vad. Latvijas Lauksaimniecības universitāte). (2006 - 2009)

Zemkopības ministrijas finansētie projekti

Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde (2015-2020)

Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana (2015-2020)

Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai (ZM finansēts projekts) (2012 - 2013)

Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un integrētas augu aizsardzības sistēmas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos (ZM atbalstītais LAP projekts Nr. 211211/c-120) (2012 – 2014)
Projekta kopsavilkums: 2012.gads

Ilgtspējīgas augļkopības attīstība, izmantojot vidi un ūdeņus saudzējošas, kā arī lauku ainavu saglabājošas integrētās audzēšanas tehnoloģijas klimata pārmaiņu mazināšanai un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai (ZM finansētais LAP projekts) (2010.-2011.)
Projekta kopsavilkumu par 2010.gadu skatīt šeit.

Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma „Augļaugu genofonda saglabāšana”. Edīte Kaufmane (projekta vadītāja) (2010.-2013. gads)

Vidi saudzējošu audzēšanas tehnoloģiju precizēšana augļu un ogu dārzos dažādos augsnes un klimatiskajos apstākļos. ZM subsīdiju projekts M. Skrīvele (projekta vadītāja) (2007 – 2009)
Projekta pārskati: 2007., 2008. un 2009.

Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo kultūraugu ģenētisko resursu dokumentācija, vākšana, izvērtēšana un saglabāšanas iespēju ekonomiskā izpēte (Nr.2007/32-IP). (projekta vad. Ģenētisko resursu centrs MPI “Silava”) (2007 - 2008)  

Latvijas Zinātņu Padomes projekti

"Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai", (LZP Pētnieciskās sadarbības projekts Nr. 672/2014) (2014-2017)

"Ābeļu un bumbieru rezistences pret kraupi daudzveidības un iedzimtības izpēte, patogēnu - Venturia inaequalis un Venturia pirina rasu un populāciju daudzveidības raksturojums" (LZP zinātniskais projekts Nr. 223/2013) (2013 - 2016)

"Ķiršu un plūmju selekcijas materiāla izpēte un uzlabošana, attīstot un pielietojot molekulārās ģenētikas tehnoloģijas" (LZP zinātniskais projekts Nr. 09.1067/229) (2009 - 2012)

"Integrētai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu selekcija un tehnoloģiskā izpēte" (LZP zinātniskais projekts Nr.05.1607). (2007 - 2008)